Screeningtjänster ska utrota hepatit C

Många människor går med hepatit C utan att veta om det. Med enkla screeningtestet hepatitctest.nu ska sjukdomen hittas - och utrotas för alltid.

När det nya botande läkemedlet mot hepatit C introducerades på marknaden, utformades målet att utrota sjukdomen i Sverige innan 2030. Med pandemin fick denna redan utslagna grupp stå tillbaka. Igen. Nu tas nya tag. Med Health Solutions hepatitctest.nu, som integrerar mot vårdens nationella beslutsstöd InfCare Hepatit och används genom InfoSolutions Labportalen, ska fler sjuka hittas och få behandling.

Varför är det viktigt att precis alla får vård?

– Om vi inte når individerna i mörkertalet kommer sjukdomen inte gå att utrota och vi kommer inte uppnå utrotningsmålet. Hepatit C kommer fortsätta snurra runt i utsatta grupper eftersom sjukdomen sprids primärt genom att sprutor delas flera gånger och delas bland narkomaner. Sjukdomen kan leda till allvarlig leversjukdom och, i förlängningen, transplantation och patienterna blir väldigt vårdkrävande när de blir sjuka, säger Joakim Söderberg, vd Health Solutions.

Varför är det svårt att nå utsatta grupper med hepatit C?

– Jag tror att eftersom denna grupp generellt är utanför samhället är de sällan inne i sjukvården och dessutom tolererar de symptomen mer än andra. Bland de som tidigare varit missbrukare finns ett stigma eftersom det är en anmälningspliktig sjukdom. Det kan vara känsligt att vara i kontakt med sjukvården då hepatit C kan ses som ett tecken på att något är fel, som man därför vill dölja för omgivningen.

Det var för tre år sedan som projektet startade för att nå ut till patienter som ännu inte var kända av sjukvården. Pilotprojektet nådde 1000 individer genom samarbete med organisationer så som Sprututbytet, KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och patientorganisationer. Patienten behöver inte själv uppsöka sjukvården och be om en labbremiss utan kan självremittera sig direkt till en mottagning för provtagning. Syftet var att uppfylla WHO:s mål att utrota hepatit C som sjukdom i Sverige innan år 2030.

Via webb-tjänsten hepatitctest.nu svarar individen på ett frågeformulär (riskanalys) för att få reda på om hen löper en risk för att ha blivit infekterad. Individer som är i riskzonen får möjlighet att remittera sig själv till en mottagning för att ta ett blodprov. Oavsett om svaret är positivt eller negativt får patienten ett digitalt samtal från en sjuksköterska. De med positiva provsvar får samtal, behandling samt uppföljning av en läkare.

– Idag har vi upp emot 20 patienter som är botade trots att de aldrig ens varit inne i sjukvården. Diagnos, behandling och uppföljning sker utan att patienten behöver komma in till mottagningen, berättar Söderberg.

Av förklarliga skäl har alla infektionsläkare varit upptagna med covid-19 under pandemin. Hepatitlösningen skulle ha gått från pilotprojekt till kliniskt bruk i februari 2020 men tvingades pausa då infektionsvården behövde rikta om sitt fokus.  

Vad är planen framåt med Hepatit C-projektet?

– Sjukvården kommer ha en enorm vårdskuld efter covid-19 men jag tror att infektionsvården kommer att prioritera att ta tag i denna redan utsatta grupp. Vi vill ju bota tillräckligt många för att utrota infektionen. Risken är att denna grupp blir nedprioriterad igen. Men eftersom pilotprojektet blev väldigt lyckat finns det goda förhoppningar, säger Joakim Söderberg.

Vilka andra möjligheter finns med dessa screeningtjänster?

Tanken från början har varit att detta kan göras på andra sjukdomar, bland annat tittar vi på HIV och bröstcancer, berättar Joakim Söderberg.

En liknande screeninglösning som Health Solutions och InfoSolutions samarbetat kring, denna gång gällande Familjär hyperkolesterolemi (FH), är i klinisk drift i Region Stockholm och under uppstart i ytterligare fyra regioner, efter en 10 månaders förstudie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Screeningtjänsten riktar sig till patienter med diagnostiserad FH och deras släktingar med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Patienter med FH drabbas inte sällan av en hjärtinfarkt redan innan de fyllt 50 år.

När det gäller screeningtjänsteenri stort finns det två linjer, dels kaskadscreening där man börjar med patienter med en verifierad genetisk sjukdom och underlättar för individen att meddela och uppmana sina släktingar att ta blodprover, som i FH-fallet. Dels populationsscreening där man går ut brett, som i Hepatit C fallet och till exempel vid mammografi.

Digital remisshantering och labbnätverk, vilket InfoSolutions står för, är en förutsättning för att detta ska fungera.


Health Solutions förädlar stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererade hälsodata. I nära samarbete med kunder tar Health Solutions fram verktyg för att sortera och visualisera data på bästa sätt. Slutprodukterna kan vara kvalitetsregister, beslutsstöd, screeningverktyg eller andra skräddarsydda eHälso-lösningar.

InfoSolutions erbjuder tjänster och produkter för hälso- och sjukvårdens hantering av information mellan system. Med EDI-tjänster integreras laboratorier och journalsystem. Via InfoSolutions finns möjligheter till komplett elektronisk hantering av beställning och svar med lättintegrerade webbprodukter.