Stockholm och Karolinska om den eviga IT-frågan

Hur ska data kring patienter sparas och delas? Det är en fråga som engagerat Karolinska Sjukhusen och Region Stockholm i perioder sedan landstingen tog över sjukhusen på 70-talet. 

Helt löst är den fortfarande inte, skulle jag nog säga. 

Vid försommarens Vitalis-konferens presenterades den senaste lösningen på datadelningsfrågan. Eller lösning och lösning, det var nog snarare en strategi för att ta fram en möjlig lösning på frågan kring hur och vilken data som ska delas. Vi var många små och stora företag som var på plats för att förstå om det finns något vi kan bidra med och det låter det som. Strategin framöver går ut på att lyssna på verksamheten, våga ta in olika leverantörer, men samtidigt lappa och laga mindre, för på det sättet minska problemen vid kommande implementeringar.  

Framtidens plan för informatik i Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset var titeln på presentationen som hölls av Linda Aulin Lundeqvist, Anna-Maria Nygren, Elham Gholami och Samira Nikman.  

De började med att gå igenom regeringens Vision e-hälsa 2025. Att Sverige ska vara “bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.” Målet är också att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det pågår flera aktiviteter på olika nivåer som rör digitalisering och e-hälsa och det är angeläget att olika aktörer tillsammans verkar för att bättre utnyttja den potential som finns inom e-hälsoområdet på både kort och lång sikt. 

Presentationen hade stort fokus på de problem vi ser idag. Att det är svårt för dagens patienter att få informationen över vårdgivargränser. Att det kan vara svårt att följa patientens process och att det saknas tillräcklig nationell, regional och lokal samverkan. Det blir också orättvist, och ibland stökigt för enskilda patienter, när det råder olika arbetssätt för samma vårdprocess hos olika vårdgivare. Men nu börjar vi röra oss mot mer hjälp av nationella personcentrerad och sammanhållet vårdförlopp som har ett processorienterat arbetssätt som sätter patienten i centrum. 

På grund av bristande informationsdesign skapas idag ”work arounds”. Och även fast Region Stockholm har samma journalsystem så ser förutsättningarna annorlunda ut för att de kan ha olika vårdprocesser. Nu har Region Stockholm börjat samarbeta bättre över organisationsgränserna för en bättre vårdprocess, berättade kvartetten. 

Det som professionen efterfrågar för att kunna bedriva högkvalitativ vård är mer systemöverskridande patientöversikter, automatiserad kvalitetsuppföljning och automatiserad överföring till NKR. I dag är mycket av vårdinformationen ”inlåst” i systemberoende informationsstrukturer. 

Överföring genom maskinell tolkning från ett system till ett annat blir alltmer central i regionens arbete. Sändande system och mottagande system måste ha en överenskommelse av gemensamma terminologier och informationsstandarder. 

Svårigheterna är att information dokumenteras olika i olika system vilket skapar problem vid överföringen mellan systemen och därför blir det lättast att föra över informationen via papper och i mån av tid skriver verksamheterna in det i sitt eget system (detta skapar problem då viktig information kan försvinna kring patienten när man jobbar med papper). Denna överföring av fri text lämpar sig inte så bra i patientöversikten, i kliniska beslut eller i automatiserad verksamhetsuppföljning. 

Men som Elham Gholami(IT-arkitekt) sa, lösningen finns i effektiv IT och gränssnittsdesign. Hon var ambitiös och sa att det är så vi till och med kan uppnå Vision e-hälsa 2025.  

Så här sammanfattades lärdomarna från verksamhetsnära arbete på Karolinska Universitetssjukhuset: 

  • Förstå behovet först – hitta lösningen sedan
  • Beslut och stöd från ledningen/chefen 
  • Verksamhetsengagemang- annars går det inte  
  • Samverkan mellan verksamhet, informatiker och IT
  • Förändringsledning – ändrade arbetssätt 
  • Gör lite i taget men ordentligt – det lönar sig  
  • Tålamod!

Ja, jag hoppas att detta räcker! Ha en fin sensommar! /Alex  


Läs även Alex Stendahls krönika om den känsliga patientdatan